Nieuws

Brief aan de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland

31 december 2009

Hieronder treft u de brief die door voorzitter Cas Pannekoek gezonden is aan de bezwaarschriftencommissie van Awb-Delfland. De hoorzitting zal zijn op 13 januari 2010.


College van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland
t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland
Phoenixstraat 32
2611 AL Delft


C. Pannekoek
Molenweg 72
2651 AD Berkel en Rodenrijs


Berkel en Rodenrijs, 30 december 2009


Betreft: Aanvullende bezwaren keurvergunning juli 2009
Kenmerk: 766932/0980595


Geachte commissie,


Hierbij doe ik u mijn aanvullende bezwaren op de keurvergunning van juli 2009, met als kenmerk 766932/0980595, toekomen.

Allereerst maak ik bezwaar tegen de aanleg van het moeras, welke door Hoogheemraadschap Delfland natuurreservaat genoemd wordt. Ten eerste wil u er op wijzen dat er met de aanleg van dit moeras onaanvaardbare risico's worden genomen met betrekking tot de volksgezondheid. Het zal bij u bekend zijn dat de laatste jaren oprukkende subtropische insecten een gevaar zijn gaan vormen en dat deze insecten zich juist in moerassen en ruigten optimaal kunnen ontwikkelen. Het lijkt mij dan ook dat de aanleg van moerassen in dicht bevolkte gebieden onwenselijk is. Als omwonende wens ik niet met dit onnodige risico geconfronteerd te worden.
          Ten tweede wil ik u er op wijzen dat de aanleg van een moeras problemen geeft met betrekking tot het vrijkomen van fosfaten. Dit zal zeker de eerste tien jaar leiden tot groen water waarin geen leven plaats kan vinden. Dit water zal dan ook de eerste jaren stankoverlast geven, hetgeen voor omwonenden onaanvaardbaar is. Verder zal door dit water de begroeiing van het reservaat niet die soorten planten geven die als gewenst worden beschouwd.
          Ten derde zal door het gebruik van de Bergboezem als calamiteitenberging het moeras na het weer leegpompen opnieuw gevuld zijn met fosfaat- en stikstofrijk water, waarna het gehele omzettingsproces weer opnieuw kan beginnen. De calamiteitenberging dient immers voor de opslag van gebiedsvreemd water. Ook zal er na het leegpompen opnieuw stankoverlast ontstaan.
          Mijn vierde argument tegen de aanleg van een moeras heeft betrekking op de (nu nog) in grote getale aanwezig zijnde weidevogels. De oppervlakte van het aan te leggen moeras en de aanleg van de bypass zullen een grote aantrekkingskracht hebben op watervogels. Het gaat dan met name om ganzen, zwanen, smienten en waterhoenders. Zij zullen in grote getale neerstrijken en hierdoor de rust verstoren voor de weidevogels. Tevens wordt het foerageergebied en broedgebied van de weidevogels door de komst van het moeras kleiner. De weidevogel zal hierdoor uit de Bergboezem verdwijnen.
          De conclusie van mijn bezwaren tegen de aanleg van een moeras in de Bergboezem is dat het moeras veel problemen zal geven, zeker in een dicht gebied als de onze. Het ontgaat mij, en velen met mij, wat het nut en de noodzaak is van de aanleg van een moeras en waarom daarvoor zo nodig deze cultuurhistorische en unieke polder verkwanseld moet worden. Graag verneem ik van u of er rapporten zijn en/of er onderzoek gedaan is, waaruit blijkt dat dit moeras geen gevaar voor de volksgezondheid zal opleveren. Mijn vragen zijn: Is er onderzocht wat de effecten zijn van eutrofiëring van de fosfaten in de bodem, na aanleg van het moeras?; Is er onderzocht wat de gevolgen zijn voor de waterkwaliteit in de Bergboezem nadat de calamiteitenberging is gebruikt en het water weer is weggepompt?; Is er een rapport waaruit blijkt dat weidevogels niet worden verstoord door groepen watervogels?

Daarnaast maak ik bezwaar tegen de aanleg van een rustgebied voor weidevogels aan de oostzijde van de Bergboezem, vlakbij de aan te leggen bypass. Ook hier zullen watervogels de rust verstoren voor weidevogels. Tevens zal de rust worden verstoord door het vlakbij aan te leggen fietspad. Daarnaast zal de geluidsoverlast toenemen door de nog aan te leggen ontsluitingsweg van het naastgelegen bedrijventerrein Oudeland. Zwaar vrachtverkeer zal de laatste weidevogel uit de Bergboezem verjagen. Mijn vraag is of Hoogheemraadschap Delfland reeds bezwaar ingediend heeft bij Gemeente Lansingerland met betrekking tot het bestemmingsplan Oudeland. In dit bestemmingsplan is de definitieve bestemming geregeld, wat er op neer komt dat de Bergboezem een zwaar milieubelastend bedrijventerrein op nog geen dertig meter afstand van een weidevogel rustgebied krijgt.
          Door de aanleg van moeras met reservaat, bloemrijk grasland (lees: ruigte), de bypass, plas-dras gebied en de nodige fiets- en voetpaden wordt dit gebied dusdanig vernield dat er van een weidevogelgebied geen sprake meer is. Dit zal zeker ook gevolgen hebben voor het naast gelegen weidegebied in de Oude Leede. Het totale gebied, samen goed voor circa 200 hectare, is van groot belang voor weidevogels. Het plan druist, door het vernietigen van de cultuurhistorische polder, daarom in tegen de Flora en Fauna Wet. Met zowel de weidevogel als bewoners van Lansingerland en Pijnacker/Nootdorp als grote verliezers, gaat dit achterhaalde plan veel te ver en kost het de gemeenschap bovendien onnodig veel geld.

Als laatste maak ik bezwaar tegen de gevoerde procedure. De aanvraag van de keurvergunning liep in de vakantieperiode en de periode waar een aanvullende mogelijkheid is geboden valt precies in de kerstperiode. Daarnaast zijn onderhavige stukken alleen in te zien ten kantore. Het excuus was dat de brochure te dik was om te kopiëren. Ook in het traject vanaf de toevoeging van de Bergboezem bij de Groenblauwe Slinger zijn omwonenden en belanghebbenden niet vertegenwoordigd geweest. De meeste omwonenden en belanghebbenden hebben zich inmiddels verbonden met Stichting Natuur- en Milieuwacht. Deze stichting heeft als doel het behoud van het Nederlands polderlandschap. Stichting Natuur- en Milieuwacht heeft reeds gedurende zes jaar hun stem laten horen en is heden ten dage nog in het verweer. Stichting Natuur- en Milieuwacht heeft een alternatief plan voor de Bergboezem opgesteld, waarbij zowel Hoogheemraadschap Delfland, recreanten, omwonenden, belanghebbenden en, niet te vergeten, weidevogels winnaar zijn.


De Bergboezem is al meer dan honderd jaar in gebruik als calamiteitenberging. Dit is altijd in samenwerking met de agrariërs gegaan en dit kan ook in de toekomst zo blijven. De weidevogels zijn al meer dan honderd jaar in deze polder aanwezig geweest, dankzij de bemesting en de begrazing door het vee. Ook dit kan in de toekomst zo blijven. De weidevogel leeft al meer dan honderd jaar in veenweidegebieden, omdat daar de juiste voedingsbodem aanwezig is voor de foerage van deze dieren. Ook dat kan in de toekomst zo blijven, mits het alternatieve plan van Stichting Natuur- en Milieuwacht toegepast wordt. Daarom stel ik voor om de verleende keurvergunning in te trekken.


In de hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en in afwachting van uw reactie verblijf ik,


Hoogachtend,


C. Pannekoek