Nieuws

De Heraut: Omgeving van de Bergboezem vecht voor behoud van de laatste polder

20 januari 2010

De teksten op de borden spreken duidelijke taal. Afbeelding: De teksten op de borden spreken duidelijke taal. (Bron: De Heraut).

Berkel en Rodenrijs - Gewapend met gatenboor en waterpas en gestoken in laarzen en overall maakten de omwonenden van de Bergboezem op de grens tussen Oude Leede en Rodenrijs zich zaterdagochtend op voor plaatsing van een tiental borden. Hiermee willen ze alle passanten wijzen op de waarde en het behoud van 'hun' polder; een van de weinige stukjes Holland in verstedelijkt gebied. Ze geven de moed niet op, al staat het water hen soms aan de lippen.

Op de raadsvergadering van 16 februari 2007 werd het bestemmingsplan 'Groenzone Berkel-Pijnacker' vastgesteld. De groenzone maakt deel uit van een veel groter project dat de naam GroenBlauwe Slinger heeft meegekregen. Het is de bedoeling dat er van Vlaardingen tot Alphen aan de Rijn een gebied gaat ontstaan dat aantrekkelijk is voor recreanten, maar ook ecologisch verantwoord is. Dat houdt onder andere in dat een gedeelte van de traditionele weidegronden omgevormd gaat worden tot een gebied met een verwilderde natuur met een groot aanbod aan flora en fauna.

Ontwikkeling

De gemeentes Berkel en Rodenrijs en Pijnacker zijn jaren bezig geweest met het ontwikkelen van een plan dat zo goed mogelijk voldoet aan alle eisen.

Een andere invloedrijke partij is het Hoogheemraadschap Delfland. Het gebied speelt immers een belangrijke rol in de waterhuishouding. De ontwikkeling van de gronden moet dan ook plaatsvinden binnen de kaders die door het hoogheemraadschap worden aangegeven. Het project heeft de ambtenaren en bestuurders van beide gemeentes dan ook heel wat hoofdbrekens bezorgd. De ontwikkeling van de groenzone brengt met zich mee dat de gemeentes grond moeten gaan verwerven. Bepaalde bewoners zullen dan ook te maken krijgen met onteigeningsprocedures. De goedkeuring van het bestemmingsplan geeft in ieder geval duidelijkheid en vooral rechtszekerheid aan deze personen.

Kritiek

Een aantal omwonenden en bewoners van de groenzone heeft behoorlijk wat kritiek gehad op het ontwerp bestemmingsplan. Een aantal van hun zienswijzen is verwerkt in de definitieve versie die is goedgekeurd. Het grootste gedeelte van de kritiek is echter ongegrond verklaard. Namens de omwonenden van de Bergboezem maakte Cas Pannekoek gebruik van het spreekrecht om deze bezwaren nogmaals voor het voetlicht te brengen. Hij wilde de raad en het college behoeden voor 'een historische vergissing' en pleitte voor het behoud van 'een uniek historisch door weideboeren gevormd weidevogelgebied'. De verwilderde natuur die de plannenmakers voor ogen hadden zou de weidevogelstand geen goed doen en tevens zorgen voor overlast in de vorm van overwaaiend zaadvuil en ongewenste insecten. Ook betoogde hij dat het hoogheemraadschap met betrekking tot de waterinlaat foute berekeningen had gemaakt met kwalijke gevolgen voor de natuur en omwonenden. Hij stelde vervolgens voor dat het veel goedkoper en beter zou zijn om een mooi plan te ontwikkelen in samenwerking met de boeren die al decennia voor de gronden zorgen. De heer Van Lien hield vervolgens namens Natuur- en Vogelwacht Rotta een pleidooi voor het behoud van de flora en fauna in het gebied. Er zouden volgens hem bepalingen in het bestemmingsplan moeten worden opgenomen die de bescherming van onder andere de weidevogels garandeert.

Verrommeling

Cas Pannekoek woont aan de rand van het gebied. "Men wil in de bergboezem recreatie, water en natuur samen laten gaan, maar dat is zo tegenstrijdig als wat. Als je dat doet krijg je verrommeling van het gebied. De weidevogels zijn de eerste die de klos zijn. Ze hebben geen fouragegebied meer en zullen dus verdwijnen. Bovendien neemt grasland meer CO2 op als je het regelmatig maait en laat begrazen door het vee. Men gaat er bij de vorming van de Groenblauwe Slinger vanuit dat het gebied open moet blijven.

Wat gaat men daar dan aan doen? Wordt het niet regelmatig onderhouden dan groeit het dicht." De tijd verstreek en inmiddels is het Hoogheemraadschap van start gegaan met voorbereidende werkzaamheden, maar de herinrichting van de Bergboezem is geen gelopen race. De vele procedures zorgen voor niet-ingecalculeerde vertraging en hogere kosten naast extra inzet van ambtelijke capaciteit.

Het draagvlak voor behoud van de cultuurhistorisch waardevolle Bergboezem groeit intussen. Een alternatief plan is in de maak voor optimalisering van weidevogelbescherming en calamiteitenberging in combinatie met waterafvoerverbetering.

Pannekoek: "Alle bezwaren- en beroepprocedures zullen gevoerd worden tot aan de Raad van State. Er is immers voortschrijdend inzicht en wetenschappelijke onderbouwing van de argumenten tegen nieuwe natuur aanleg, nut en noodzaak by-pass en calamiteitenberging, inlaat van Schiewater, waardering van het laatste cultuurhistorische polderlandschap en inzicht in de beheerskosten anders dan agrarisch natuurbeheer."

Instandhouding van de weidevogelpopulatie in Delfland heeft prioriteit onder natuurbeschermingsorganisaties.

Hoorzitting

Woensdag 13 januari heeft de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie van Awb Delfland plaatsgevonden. Door negentien omwonenden is bezwaar ingediend. Omdat acht mensen een eigen bijdrage hebben geleverd tijdens de hoorzitting door hun bezwaren tegen de plannen met de Bergboezem tegenover de commissie uiteen te zetten, duurde de zitting zeer lang en was de bezwaarschriftencommissie onder de indruk. Het Hoogheemraadschap van Delfland kon daarbij niet het nut van de aanleg van een moeras aantonen. De uitspraak zal nog enkele weken op zich laten wachten, maar de omwonenden en gebruikers van de Bergboezem rusten niet op hun lauweren.

"In samenwerking met de agrariërs die land hebben in de Bergboezem is er een alternatief plan opgesteld. Het belangrijkste doel van dit plan is het behoud van het cultuurhistorisch weidegebied de Bergboezem en de aanwezige weidevogels. Het alternatieve plan bestaat uit de volgende punten: behoud van de Bergboezem als cultuurhistorisch weidegebied, beweiding door koeien en schapen, bemesting , moza´iekmaaien en beweiden in verband met het broedseizoen, behoud van de natuurlijke kreekruggenstructuur. Agrariërs onderhouden bovendien de watergangen en houden de totale polder schoon.

Boezemvriend

Om iets te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat Stichting Natuur- en Milieuwacht kan aantonen dat een grote groep mensen tegen de plannen met de Bergboezem is. "U kunt Stichting Natuur- en Milieuwacht steunen in de strijd voor het behoud van de Bergboezem door Boezemvriend te worden. Als Boezemvriend geeft u aan ook tegen de plannen te zijn en wordt u (bij voorkeur per e-mail) op de hoogte gehouden van de stand van zaken rond de Bergboezem. Vraag uw partner of andere gezinsleden om zich apart aan te melden. Op deze manier komt er een grote lijst van tegenstanders. U kunt Stichting Natuur- en Milieuwacht helpen door u actief in te zetten. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen nodig die willen verschijnen bij hoorzittingen en bij bezoeken van de pers en mensen die nieuwe Boezemvrienden willen werven.

U kunt nú Boezemvriend worden door uw gegevens in te vullen. Het invullen van een e-mail adres is noodzakelijk om op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws. U kunt zelf aangeven of wij u mogen benaderen voor een actieve bijdrage. Wellicht heeft u suggesties voor het soort hulp, schroom niet om deze suggesties kenbaar te maken.

Uw donatie kunt u overmaken op rekening nummer 1067.19.998 ten name van Stichting Natuur- en Milieuwacht te Berkel en Rodenrijs, onder vermelding van 'donatie Bergboezem' en uw naam en woonplaats. Alles kan worden doorgestuurd via info@bergboezem.nl."