Nieuws

De Heraut: Bestemmingsplan Groenzone Berkel-Pijnacker vastgesteld

22 april 2007

Berkel en Rodenrijs - Op de raadsvergadering van 16 februari werd het bestemmingsplan "Groenzone Berkel-Pijnacker" vastgesteld. De groenzone maakt deel uit van een veel groter project dat de naam GroenBlauwe Slinger heeft meegekregen. Het is de bedoeling dat er van Vlaardingen tot Alphen aan de Rijn een gebied gaat ontstaan dat aantrekkelijk is voor recreanten, maar ook ecologisch verantwoord is. Dat houdt onder andere in dat een gedeelte van de traditionele weidegronden omgevormd gaat worden tot een gebied met een verwilderde natuur met een groot aanbod aan flora en fauna.

De gemeentes Berkel en Rodenrijs en Pijnacker zijn jaren bezig geweest met het ontwikkelen van een plan dat zo goed mogelijk voldoet aan alle eisen. Een andere invloedrijke partij is het Hoogheemraadschap Delfland. Het gebied speelt immers een belangrijke rol in de waterhuishouding. De ontwikkeling van de gronden moet dan ook plaatsvinden binnen de kaders die door het hoogheemraadschap worden aangegeven. Het project heeft de ambtenaren en bestuurders van beide gemeentes dan ook heel wat hoofdbrekens bezorgd. De ontwikkeling van de groenzone brengt met zich mee dat de gemeentes grond moeten gaan verwerven. Bepaalde bewoners zullen dan ook te maken krijgen met onteigeningsprocedures. De goedkeuring van het bestemmingsplan geeft in ieder geval duidelijkheid en vooral rechtszekerheid aan deze personen.

Kritiek

Een aantal omwonenden en bewoners van de groenzone heeft behoorlijk wat kritiek gehad op het ontwerp bestemmingsplan. Een aantal van hun zienswijzen is verwerkt in de definitieve versie die is goedgekeurd. Het grootste gedeelte van de kritiek is echter ongegrond verklaard. Namens de omwonenden van de Bergboezem maakte de heer Pannekoek gebruik van het spreekrecht om deze bezwaren nogmaals voor het voetlicht te brengen. Hij wilde de raad en het college behoeden voor "een historische vergissing" en pleitte voor het behoud van "een uniek historisch door weideboeren gevormd weidevogelgebied". De verwilderde natuur die de plannenmakers voor ogen hadden, zou de weidevogelstand geen goed doen en tevens zorgen voor overlast in de vorm van overwaaiend zaadvuil en ongewenste insecten. Ook betoogde hij dat het hoogheemraadschap met betrekking tot de waterinlaat foute berekeningen had gemaakt met kwalijke gevolgen voor de natuur en omwonenden. Hij stelde vervolgens voor dat het veel goedkoper en beter zou zijn om een "mooi plan" te ontwikkelen in samenwerking met de boeren die al decennia zorgdragen voor de gronden. De heer Van Lien hield vervolgens namens Natuur- en Vogelwacht Rotta een pleidooi voor het behoud van de flora en fauna in het gebied. Er zouden volgens hem bepalingen in het bestemmingsplan moeten worden opgenomen die de bescherming van onder andere de weidevogels garandeert.

Motie

De zienswijzen van de omwonenden hebben wel degelijk invloed gehad op de raad. In een collectieve motie van de ChristenUnie en de PvdA werd het college verzocht het "overblijvende weidegebied in de Bergboezem weidevogelvriendelijk in te richten en te beheren". In een tweede collectieve motie van de VVD en het CDA werd het college verzocht zich in te spannen om te "waarborgen dat de omgeving niet wordt geconfronteerd met verkruiding, verwaaiing e.d." en tevens het "gebied met de bestemming RNW (Recreatieve doeleinden Natuur en waterberging) zoveel mogelijk te handhaven als veenweidegebied, gezien de historische waarde".

Er werd nog een poging ondernomen om de twee moties samen te voegen maar daar slaagden de fracties niet in. Uiteindelijk ging de raad over tot stemming. De motie van de ChristenUnie/PvdA werd verworpen vanwege het tegenstemmen van zowel het CDA als de VVD. De CDA/VVD motie werd aangenomen ondanks de tegenstem van de PvdA fractie. Wethouder Cnossen gaf vervolgens namens het college aan blij te zijn met zoveel betrokkenheid van de raad en beloofde de voorstellen mee te nemen in de verdere uitwerking van de plannen.

Vincent Bongers