Nieuws

Nieuwsbrief 25 februari 2011

februari 2011


Beste Boezemvrienden,

Eind januari heeft u onze laatste nieuwsbrief ontvangen. Daarin hebben wij u beloofd in deze nieuwsbrief in te gaan op de Provinciale Staten verkiezingen van 2 maart aanstaande en u voor te lichten over welke partijen tegen de ontpoldering zijn. Ook zullen wij u in deze nieuwsbrief meer bekend maken over de door ons ontworpen inrichtingsvarianten voor de Bergboezem en hebben wij een aantal punten voor uw agenda.

Provinciale Staten verkiezingen

Voor ons is inmiddels duidelijk dat het door dit kabinet ingezette beleid gunstig is voor het stop zetten van de ontpoldering en vernatting van de Bergboezem. Ook is duidelijk dat dit kabinet inzet op een bezuiniging van 20-25%, dat wil zeggen een bezuiniging van bijna 1 miljard euro. Voorlopig is alle aankoop van gronden voor de aanleg van "natuur" stopgezet. Het is daarom voor de hand liggend dat de regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartij PVV onze voorkeur genieten bij de Provinciale Staten verkiezingen. Buiten deze partijen zijn de lokale partijen welke verenigd zijn in Lijst 9 ook tegen de door de landelijke overheid opgelegde plannen. Op Lijst 9 staat op nummer 22 een vertegenwoordiger uit Lansingerland: de heer Pedro de Haas. Aan u de keus!

Inrichtingsvarianten

Op dit moment leggen wij de laatste hand aan de twee inrichtingsvarianten die wij willen presenteren aan de Colleges van Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp, Provinciale Staten en Hoogheemraadschap van Delfland. Maar eerst willen wij alle geïnteresseerde Boezemvrienden informeren over deze varianten. Dit willen wij doen middels een presentatie. Deze informatie avond zal gehouden worden op donderdag 24 maart om 20:00 uur. De locatie volgt later. Wij willen u van harte uitnodigen om onze varianten te bekijken en ideeën voor aanvullingen of wijzigingen aan te dragen. Nadat onze Boezemvrienden goedkeuring hebben gegeven willen wij verdere publiciteit gaan zoeken. Een officiële uitnodiging kunt u over 14 dagen verwachten. Wij hopen dat veel Boezemvrienden de avond bij zullen wonen, zodat de varianten breed gedragen worden.

Nieuwe ontwikkeling

In het kader van de Burger Luchthavenwet, welke in november 2009 van kracht is gegaan, zijn de plannen voor Polder Schieveen en de Vlinderstrik stop gezet. De wet schrijft voor dat er binnen een straal van 6 kilometer van Rotterdam The Hague Airport geen water of moeras aan mag worden gelegd. Dit zou ook voor de Bergboezem moeten gelden, want ook die ligt binnen deze cirkel. In de inrichtingsvarianten hebben wij alvast rekening gehouden met deze nieuwe wet.

Weidevogelweken

Van 16 tot en met 24 april 2011 worden er door Vogelbescherming Nederland weidevogelweken georganiseerd. Ook wij willen hieraan mee doen door bijvoorbeeld op één van deze zaterdagen samen met Vogelwacht Delft en omstreken één of meerdere excursies te organiseren. Zet 16 of 23 april alvast in uw agenda. In de komende weken zullen we de plannen verder vormgeven en in de nieuwsbrief van eind maart hoort u hierover meer.

Open dag Actiegroep Schieveen

Door Actiegroep Schieveen wordt op 18 juni 2011 in Polder Schieveen een open dag georganiseerd. Zij doen dit gezamenlijk met de Midden-Delfland Dag. Zet ook deze dag alvast in uw agenda. Verder informatie volgt later.

Tot slot

In deze nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat wij niet stil zitten. Ook de weidevogels zitten niet stil: de eerste kieviten zijn al gesignaleerd in de Bergboezem. We wachten in spanning af of er ook dit jaar weer veel weidevogels zich zullen gaan nestelen in onze polder.

Met vriendelijke groet,

Stichting Natuur- en MilieuwachtTegen het bestuur van Berkel en Rodenrijs
Wil ik zeggen wees wijs
Laat de Bergboezem blijven wat is
Voor vogels een groot gemis
Maar zeker ook de mens
Geniet hiervan zeer intens

- Gedicht uit een brief van een Boezemvriend -