Nieuws

Nieuwsbrief 4 november 2011

november 2011


Beste Boezemvrienden,

Het is alweer enige tijd geleden dat wij een nieuwsbrief betreffende de Bergboezem hebben gestuurd. Wij hebben de laatste maanden echter niet stil gezeten en er zijn dan ook weer genoeg ontwikkelingen waar wij in deze nieuwsbrief bij stil zullen staan. We zijn weer op alle fronten aan het lobbyen en promoten met als doel onze polder te behoeden voor de desastreuze plannen die er liggen: het omvormen van de Bergboezem naar "nieuwe natuur".

Rapport "Zuinig op cultuurhistorie en zuinig met gemeenschapsgeld"

Afgelopen zomer hebben wij ons rapport "Zuinig op cultuurhistorie en zuinig met gemeenschapsgeld" gepresenteerd aan het Hoogheemraadschap Delfland. De Hoogheemraad aan wie het rapport gepresenteerd is vond onze varianten voor de inrichting dusdanig van kwaliteit dat hij ons toezegde om onze varianten binnen het Hoogheemraadschap Delfland te verdedigen en om te kijken of de varianten nog in te passen zijn. Ook werd ons de opdracht mee gegeven om bij de Provincie te gaan lobbyen voor het inpassen van de varianten.

Provincie

Afgelopen maanden hebben wij de provinciale politiek aangeschreven om de inrichtingsvarianten te presenteren. Intussen hebben wij met de VVD en het CDA een onderhoud gehad. We kunnen stellen dat beide partijen zeer positief waren over de door ons gepresenteerde varianten. Het advies van deze partijen was om een zienswijze in te dienen op de Provinciale Structuur Visie, welke ter inzage ligt, en om ook andere politieke partijen te benaderen met als doel voldoende steun te krijgen om de Provinciale Structuur Visie te wijzigen naar de ideeën in ons inrichtingsplan. De komende maanden staan er nog gesprekken gepland met drie andere politieke partijen. De Provinciale Structuur Visie wordt in februari behandeld bij de Provinciale Staten.

Klankbordgroep

In juli hebben wij in de klankbordgroep Groenzoom, waarin Stichting Natuur- en Milieuwacht naast nog een flink aantal andere belangengroepen zitting heeft, ook een presentatie gegeven met betrekking tot ons rapport "Zuinig op cultuurhistorie en zuinig met gemeenschapsgeld". Na afloop is afgesproken dat alle groeperingen schriftelijk voor 1 augustus 2011 konden reageren op de inrichtingsvarianten. Hier en daar waren nog wat kanttekeningen, maar alle groeperingen waren overwegend positief over het rapport. Het is nu aan het projectbureau Groenzoom om te bekijken hoe de inrichtingsvarianten ingepast kunnen worden. Zoals het er nu naar uit ziet zal dit medio december zijn uitgewerkt. Uiteraard houden wij de afloop met spanning in de gaten!

Rechtszittingen

Er zijn de afgelopen tijd twee rechtszittingen geweest, tegen het keurbesluit van het Waterschap en tegen de aanlegvergunning van de Gemeente Lansingerland, waarin wij als bezwaarden zijn gehoord. De uitspraak met betrekking tot beide rechtszaken wordt medio november/december verwacht. In de volgende nieuwsbrief zullen we u meer informatie geven over op welke terreinen we nog meer bezwaren hebben lopen.

Bestuursvergadering

Afgelopen week heeft het bestuur van Stichting Natuur- en Milieuwacht weer vergaderd. Naast bestuurlijke zaken hebben we ook besproken wat ons de komende maanden/jaren te doen staat en of we ons in blijven zetten voor het behoud van onze polder. Het bestuur van Stichting Natuur- en Milieuwacht heeft unaniem besloten om op volle kracht door te gaan met de strijd. Deze strijd zal zowel op het lobby vlak als op juridisch terrein plaatsvinden. Een belangrijk punt blijft ook het verenigen van belanghebbende agrariërs om de Bergboezem in tact te houden met weidevogelbeheer als uitgangspunt.

De volgende nieuwsbrief zal in december verschijnen. Daarin komen we terug op het rapport "Zuinig op cultuurhistorie en zuinig met gemeenschapsgeld" en de mogelijkheid om dit rapport in uw bezit te krijgen. Verder zult u in deze nieuwsbrief lezen over protestborden en de voortgang bij de Provincie en het Waterschap.

Met vriendelijke groet,

Stichting Natuur- en Milieuwacht