Nieuws

Nieuwsbrief 22 december 2011

december 2011


Beste Boezemvrienden,

Aan het einde van het jaar is het tijd om terug te kijken op wat er zoal met betrekking tot het behoud van onze mooie polder is gedaan. Ook dit jaar is er weer ontzettend veel werk verzet door een flink aantal mensen: mensen die hebben meegewerkt aan ons rapport "Zuinig op cultuurhistorie en zuinig met gemeenschapsgeld", maar ook in de lobby naar Waterschap, politiek, belangengroeperingen, gemeenteraad en klankbordgroep Groenzoom. Er is mede door onze lobby een kentering waar te nemen in de publieke opinie en ook zeker in de politieke opinie. Het aanleggen van zoveel 'nieuwe natuur' in ons land wordt steeds meer gezien als een overbodige luxe. Met name door de crisis moet er bezuinigd worden op natuur en dat past precies in ons straatje. In onze inrichtingsvarianten wordt veel geld bespaard en wordt de 'oude natuur' in ere gehouden waarbij tevens plaats is voor agrarisch beheer. Kortom: weidevogels en extensieve veehouderij en geen overheidsbemoeienis met het beheer van onze cultuurhistorische polder. Door deze kentering zien wij het nieuwe jaar dan ook met vertrouwen tegemoet. Na negen jaren van strijd zullen we ook het tiende jaar door vechten om de kansen die er liggen tot het behoud van de Bergboezem te benutten.

Uitspraken rechtzaken

Helaas hebben wij zowel in de rechtzaak met betrekking tot de keurvergunning als met betrekking tot de aanlegvergunning geen succes behaald. Met betrekking tot de keurvergunning zullen wij de zaak laten rusten, maar onze volgende stap met betrekking tot de aanlegvergunning is dat wij naar de Raad van Staten gaan. Verder verwachten we komend voorjaar een hoorzitting met betrekking tot de kapvergunning voor de bomen waarin een buizerd nestelt. In de strijd tot het behoud van de Bergboezem is helaas de juridische weg noodzaak. Liever zouden wij komen tot constructief overleg met overheden. Men blijft echter, mede door het ambtelijke apparaat, stug doordrammen en allerlei nootzakelijke vergunningen doordrukken zonder daarbij rekening te houden met nieuwe inzichten en de wens van ruim 850 Boezemvrienden.

Hoogheemraadschap van Delfland

De wijze waarop het Hoogheemraadschap van Delfland heeft gereageerd op onze inrichtingsvarianten is zeer teleurstellend. Onze varianten zijn volgens het Hoogheemraadschap van Delfland onvoldoende voor het behoud van droge voeten in Lansingerland. In onze varianten is voldoende, zelfs méér, ruimte voor wateropvang, want wij willen naast een mooie polder uiteraard ook droge voeten. Ook hier zullen wij bezwaar tegen aantekenen, in samenwerking met onze waterbouwkundige ingenieur.

Provincie

Intussen zijn we flink aan het lobbyen bij de provinciale politiek. Intussen hebben we presentaties van ons rapport "Zuinig op cultuurhistorie en zuinig met gemeenschapsgeld" verzorgd aan VVD, PVV, CDA en PvdA en op 9 januari gaat er een delegatie de presentatie aan D66 verzorgen. Het doel van dit alles is om de huidige plannen aan te passen door onze inrichtingsvarianten in te passen. Dit zou eind februari 2012 ongeveer moeten worden bekrachtigd door de Provinciale Staten. In elk geval is ons plan heel goed ontvangen. Dit komt vooral doordat men geld kan besparen en er een groot draagvlak is voor ons rapport. Op politiek vlak zijn we dus zeker niet kansloos. We zullen alles op alles zetten om de zaak vlot te trekken!

Hoorzitting

In het kader van onze zienswijze op de provinciale structuurvisie zijn we uitgenodigd om op 18 januari 2012 ter hoorzitting te verschijnen op het provinciehuis om daar onze visie toe te lichten. Dit wordt gedaan ten overstaan van de Statenleden met Ruimtelijke Ordening en Groen in hun portefeuille. Dit zijn dus ook voor een deel Statenleden aan wie wij onze presentatie gegeven hebben. Wij zouden het leuk vinden als een aantal van onze Boezemvrienden met ons mee willen gaan naar de hoorzitting om ons te ondersteunen. U kunt u zelf via de mail opgeven: info@bergboezem.nl. We zullen gebruik maken van het openbaar vervoer, de tijd en plaats worden nog bekend gemaakt. Ga met ons mee en laat zien en horen dat u de Bergboezem intact wilt houden!

Rapport "Zuinig op cultuurhistorie en zuinig met gemeenschapsgeld"

Een aantal mensen heeft gevraagd of het rapport "Zuinig op cultuurhistorie en zuinig met gemeenschapsgeld" via de website te downloaden is, maar dat is voor ons zowel uit technisch als tactisch oogpunt niet mogelijk. Wij kunnen het rapport wel bij u thuisbezorgen als u een bijdrage van vijf euro overmaakt op onze rekening.

Donatie

Tenslotte willen wij u vragen om ons ook komend jaar financieel te steunen door middel van een donatie, want ook in 2012 zullen we weer veel onkosten gaan maken. Met name in de juridische strijd lopen de kosten hoog op. Als u een donatie doet op onze rekening (1067.19.998 ten name van Stichting Natuur- en Milieuwacht te Berkel en Rodenrijs) en u tevens ons rapport "Zuinig op cultuurhistorie en zuinig met gemeenschapsgeld" wilt ontvangen, vermeldt dit dan bij uw overboeking.

De volgende nieuwsbrief verwachten wij in februari te verzenden. Nieuws over de hoorzitting sturen wij rond 14 januari 2012. Het bestuur van Stichting Natuur- en Milieuwacht wenst u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar, een jaar waarin u dankzij ons verzet nog steeds kan genieten van onze mooie Hollandse polder.

Met vriendelijke groet,

Stichting Natuur- en Milieuwacht