Nieuws

Nieuwsbrief 29 maart 2012

maart 2012


Beste Boezemvrienden,

Na de nieuwsbrief van december is er door Stichting Natuur- en Milieuwacht weer hard gewerkt op velerlei fronten om de Bergboezem in zijn huidige staat te behouden. Op dit moment is de lente aangebroken en zijn bijna alle weidevogels weer terug gekomen naar de Bergboezem. De kieviten, grutto's en tureluurs zijn weer volop bezig om voor hun nageslacht te zorgen. Hopelijk wordt het een goed jaar voor deze bijzondere gasten in het steeds drukker wordende Lansingerland waar, door de aanleg van een fietspad langs de Bovenvaart en de bouwwerkzaamheden op het bedrijventerrein Oudeland, de rust steeds vaker verstoord wordt.

Juridische zaken

Stichting Natuur- en Milieuwacht heeft bezwaar aangetekend tegen het projectplan Bergboezem welke door het Hoogheemraadschap Delfland is ingediend. Dit plan zal naar verwachting in juni aan de orde komen bij de rechtbank.

In april komt bij de Raad van Staten de aanleg vergunning aan de orde. Hier hebben wij ons met onze advocaat en een waterbouwkundige terdege op voorbereid. Wij zullen ons standpunt met een aantal deskundigen verdedigen tijdens de zitting.

Herijking natuurbeleid 2011-2015

De Provincie Zuid-Holland heeft in het kader van de bezuinigingen op aanleg en onderhoud van natuur hun beleid flink aan moeten passen. De komende tijd zal er gekeken worden waar nog wel "nieuwe natuur" aangelegd gaat worden en waar niet. Dit biedt kansen voor de Bergboezem. Ons rapport "Zuinig op cultuurhistorie en zuinig met gemeenschapsgeld" kan nu volop worden ingezet in de lobby bij de Provincie. Het rapport sluit namelijk helemaal aan bij het nieuwe beleid.

Afgelopen januari hebben wij aan D66 een presentatie gegeven over het rapport. Twee weken terug hebben we de Partij voor de Dieren op visite gehad. Zowel D66 als de Partij voor de Dieren reageerde positief. Verder onderhouden we contacten met de andere politieke partijen. In mei wordt er in de Raad van Staten beslist hoe het één en ander gaat verlopen en waar de plannen aangepast gaan worden. De inzet van Stichting Natuur- en Milieuwacht is om via een motie van een aantal politieke partijen steun te krijgen voor onze plannen. Wij zullen ook tijdens de hoorzitting van ons recht gebruik maken. Er komen dus spannende tijden aan!

Staatsbosbeheer

Inmiddels is bekend geworden dat Staatsbosbeheer zich terug heeft getrokken als toekomstige beheerder van de Bergboezem. Dit biedt volop kansen voor agrarisch natuurbeheer zou je zo zeggen!

Protestborden

Er zullen een aantal Boezemvrienden zijn die opgemerkt hebben dat er een aantal protestborden verdwenen zijn. De borden zijn echter wel weg, maar niet verdwenen. We hebben een viertal borden weggehaald voor renovatie. Over twee weken zullen deze borden weer geplaatst gaan worden. We hebben daarvoor wel een aantal andere plaatsen bedacht waar volgens ons meer publiek onze leuzen kan lezen. Houd uw omgeving dus goed in de gaten!

Kalender 2013

Rond Oud en Nieuw zijn wij door velen benaderd met de vraag of er nog een kalender van de Bergboezem zou komen. Helaas hebben wij een aantal mensen teleur moeten stellen. In de bestuursvergadering van 6 maart hebben wij besloten om een nieuwe kalender voor het jaar 2013 uit te gaan brengen. Wij zullen proberen de kalender in samenwerking met een partner uit te gaan geven. Hierbij een oproep aan u als Boezemvriend om de komende tijd foto's te maken van het natuurschoon in en rond de Bergboezem. De foto's kunt u mailen naar info@bergboezem.nl. De mooiste foto's zullen worden geselecteerd en te zien zijn in de kalender 2013. Wij rekenen op u!

Met vriendelijke groet,

Stichting Natuur- en Milieuwacht