Nieuws

Lopende procedures, november 2009

november 2009

Lopende procedures Bergboezem, gevoerd door de St. Natuur- en Milieuwacht Berkel en Rodenrijs in samenwerking met de Vereniging Tegen Milieubederf te Rotterdam.

 1. Beroep Raad van State tegen Revisiebesluit van Gedeputeerde Staten(GS) inzake het vernietigde goedkeuringsbesluit van GS (12.12.2007) van het bestemmingsplan Groenzone Berkel-Pijnacker, deelgebied Bergboezem, zowel gemeente Pijnacker (noordelijk deel) als gemeente Lansingerland (overig). Loopt, nog geen zittingsdatum bekend.
 2. Beroep ingesteld bij de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht tegen het plan Kadeverbetering Bergboezem van HH Delfland, alleen VTM is ontvankelijk. Reden: onjuiste terinzagelegging (stukken niet aanwezig op het gemeentehuis, onvolledige toezending aan Van Herk). Bezwarentermijn van slechts 5 weken vanwege afwijkende publicatiemethode van het HH.
  NB. Bezwarentermijn vanaf datum van verzending naar aanvrager van de vergunning. Publicatie volgt week later, waardoor gedurende de laatste week van terinzagelegging geen bezwaar meer kan worden ingediend. Dit staat echter niet in de publicatie.
 3. Beroep ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam tegen de door LNV aan HH Delfland verleende ontheffing voor het doden van gruttokuikens. De Commissie B&B heeft eerder 2 bezwaren gegrond verklaard voor het natuur en recreatiegedeelte, wegens ontbreken van aantoonbaar zwaarwegend maatschappelijk belang. Echter heeft de ontheffing in stand gehouden wat betreft de waterstaatkundige en - huishoudelijke belang, waarvoor dus geldt: doden en nesten vernielen mag, hoewel dit de grondslag van natuurbescherming aantast.
 4. Bezwaar ingediend tegen de bouw en realisatie van het gemaal Bergboezem en de inlaatconstructie. Dit bezwaar is niet behandeld door de Cie B&B Lansingerland. De werkzaamheden van de inlaatconstructie zijn aangevangen voor het verstrijken van de bezwaartermijn. De bouwvergunning en vrijstelling is verleend, zonder kennisgeving - of te laat, 2 dagen voor afloop bezwarentermijn, aan appellanten. Daarop is beroep ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam tegen de bouwvergunning en inlaatconstructie en de vrijstelling.
  Bezwaren, samen met 20 bewoners en gebruikers van de Bergboezem, tegen de verleende keurvergunning van HH Delfland aan projectleider van Liere (HH Delfland) voor de aanleg van een natuur- en recreatie gebeid in de Bergboezem, het graven van de by-pass, het graven en dempen van water, het verwijderen van duikers en bruggen, het ontgronden en grond verplaatsen, het ophogen van kades, het aanleggen van paden en visvlonders.
  NB. Het HH delfland voert, buiten de democratie, bestemmingswijzigingen door. Het nieuwe bestemmingsplan is weliswaar van kracht (er is geen voorlopige voorziening ingediend), maar nog niet onherroepelijk, want 'onder de rechter'.
  Er is geen verzoek voorlopige voorziening ingediend, omdat projectleider van Liere de jurist verzekerde dat nog geen aanvang wordt genomen met de werkzaamheden. D.w.z. dat nog geen onomkeerbare ingrepen zouden plaatsvinden. Twee Hoogheemraden bleken niet op de hoogte van de ingrijpende en allesomvattende interne vergunning verlening.
 5. Bezwaren tegen bomenkap en sloop van duikers worden voorbereid.

Voorziene juridische acties

Alle bezwaren en beroep procedures zullen gevoerd worden tot aan de Raad van State. Er is immers voortschrijdend inzicht en wetenschappelijke onderbouwing van de argumenten tegen nieuwe natuur aanleg, nut en noodzaak by-pass en calamiteitenberging, inlaat van Schiewater, waardering van het laatste cultuurhistorische polderlandschap en inzicht in de beheerskosten anders dan agrarisch natuurbeheer. Instandhouding van de weidevogelpopulatie in Delfland heeft prioriteit onder natuurbeschermingsorganisaties.

Conclusie

Herinrichting Bergboezem is geen gelopen race. De vele procedures zorgen voor niet- ingecalculeerde vertraging en hogere kosten naast extra inzet van ambtelijke capaciteit. Het draagvlak voor behoud van de cultuurhistorisch waardevolle Bergboezem groeit intussen. Een alternatief plan is in de maak voor optimalisering van weidevogelbescherming en calamiteitenberging in combinatie met waterafvoerverbetering.