Nieuws

Resultaten weidevogelinventarisatie Bergboezem

juli 2010

Bergboezem behoort tot top van Nederlandse weidevogelgebieden

Berkel en Rodenrijs - Vrijdag 30 juli jl. ontving Ard van der Harg, bestuurslid van Stichting Natuur- en Milieuwacht en afgevaardigde van de veehouders in de Bergboezem, uit handen van Ferry van der Lans van VanderHelm Milieubeheer B.V. de resultaten van de door hem uitgevoerde weidevogelinventarisatie in de Bergboezem. In zijn rapport concludeert Ferry van der Lans dat de dichtheid van broedvogels in dit gebied zeer hoog is.

In 2010 werden in de Bergboezem 21 soorten broedvogels vastgesteld, waarvan er 8 op de Rode Lijst voorkomen. Op de Rode Lijst staan vogelsoorten die bedreigd zijn. Op ongeveer 75 hectare werden 165 paar weidevogels geteld, wat een dichtheid van ongeveer 220 weidevogels per 100 hectare betekent. Onder de weidevogels bevonden zich 63 paar kritische soorten. Dat betekent 100 paar kritische soorten per 100 hectare. Deze dichtheden zijn bijzonder hoog. Onder de kritische soorten met zeer hoge dichtheden bevinden zich onder andere de grutto, de tureluur en de veldleeuwerik. In vergelijking tot de maatstaven van subsidieregeling natuur en landschap (SNL) kwalificeert de Bergboezem zich als zeer belangrijk weidevogelgebied met het hoogste instapniveau. Het zit daar zelfs ruim boven. "Het graslandgebruik of beheer van de polder is gunstig voor weidevogels", aldus Ferry van der Lans van VanderHelm Milieubeheer B.V. "Er is relatief veel grasland, dat laat gemaaid wordt. Op 15 juni was er nog zo'n 30 hectare ongemaaid grasland voorhanden. Daarnaast zijn er veel percelen met beweiding in de polder aanwezig."

Aanleiding tot deze weidevogelinventarisatie is de voorgenomen herinrichting van de Bergboezem. De weidevogel staat onder grote druk in ons land. Stichting Natuur- en Milieuwacht maakt zich hard voor het behoud van de Bergboezem en zijn weidevogels en heeft met de veehouders die gebruik maken van de Bergboezem de krachten gebundeld. Samen is een alternatief plan voor de Bergboezem opgesteld en alle veehouders hebben de intentieverklaring voor natuurvriendelijk beheer ondertekend. Zij zijn inmiddels op eigen initiatief aan de slag gegaan met agrarisch natuurbeheer en hebben de intentie om dit ook de komende jaren te blijven doen. "Deze intentieverklaring verdient groot respect. De veehouders in de Bergboezem steken in een voor deze sector zeer moeilijke tijd hun nek uit voor het behoud van historisch cultuurlandschap en de bescherming van weidevogels. In het kader van deze intentieverklaring hebben de veehouders opdracht gegeven voor deze officiële weidevogeltelling", aldus Ard van der Harg.

Het doel van de weidevogelinventarisatie was om aan te tonen of de Bergboezem gebruikt wordt door weidevogels om te broeden, hoeveel weidevogels er broeden en waar ze broeden. Ferry van der Lans: "Ook heb ik gekeken naar de relatie met de aangrenzende gebieden: de polder Oude Leede en polder Het Oude Land. Tijdens de inventarisatie werd duidelijk dat de Bergboezem een weidevogelpopulatie vormt met deze aangrenzende polders: de vogels vliegen regelmatig over de dijk en helpen elkaar bij dreiging van predatoren."

Volgens Ferry van der Lans ziet de toekomst van de Bergboezem met de veranderende waterhuishouding, hoge recreatiedruk en een kleiner graslandoppervlak er niet rooskleurig uit voor weidevogels: "De mooiste weidevogelpercelen maken plaats voor water, terwijl een minder goede hoek wordt aangewezen als weidevogelgebied. Vaak denkt men dat de vogels dan wel naar het andere perceel verhuizen. Dit is echter zelden het geval. Sommige percelen zijn gewoon niet geschikt."

Ard van der Harg is blij met het rapport van VanderHelm Milieubeheer B.V.: "Namens de veehouders en Stichting Natuur- en Milieuwacht wil ik VanderHelm Milieubeheer B.V. en Ferry van der Lans bedanken voor dit kwalitatief uitstekende en vooral ook zeer uitgebreide rapport. We hopen dat er nu eindelijk naar ons geluisterd gaat worden." "Met wat aanpassingen in de plannen van de overheid kan de Bergboezem behouden blijven voor weidevogels, terwijl de bergingsfunctie aanwezig blijft en recreatiemogelijkheden, aangepast aan weidevogels, worden versterkt", aldus Ferry van der Lans.

U kunt de veehouders en Stichting Natuur- en Milieuwacht helpen in hun strijd voor het behoud van de Bergboezem en zijn weidevogels door u aan te melden als Boezemvriend op de website: www.bergboezem.nl.

Met op de achtergrond de Bergboezem ontvangt Ard van der Harg uit handen van Ferry van der Lans het rapport met de resultaten van de weidevogelinventarisatie. Afbeelding: Met op de achtergrond de Bergboezem ontvangt Ard van der Harg uit handen van Ferry van der Lans het rapport met de resultaten van de weidevogelinventarisatie.