Tegenargumenten

Stichting Natuur- en Milieuwacht is het niet eens met het bestemmingsplan van de Bergboezem en heeft voor u een aantal tegenargumenten op een rijtje gezet.

Zeer kostbaar!

Het eerste belangrijke argument tegen de plannen van het Hoogheemraadschap van Delfland, Provincie en Gemeente met de Bergboezem zijn de kosten: de voltooiing van het bestemmingsplan is begroot op tien miljoen euro. Daar bovenop komen dan nog de kosten voor het onderhoud van de Bergboezem. Dit moet jaarlijks 150.000 euro aan kosten.

Vertrek weidevogels!

Daarnaast zijn de plannen funest voor de weidevogels. Door de huidige plannen zal de Bergboezem in de toekomst een nat gebied worden. Hierdoor verdwijnt het fouragegebied van de weidevogel. Verder heeft het natter maken van het gebied tot gevolg dat er watervogels aangetrokken gaan worden. Watervogels en weidevogels kunnen niet samen leven, doordat watervogels onder andere teveel lawaai maken voor de weidevogels. Om dezelfde reden zal de aanleg van de recreatie zone de nu nog aanwezige weidevogels verjagen. Een recreatiezone brengt namelijk onrust met zich mee. Ook de aanleg van bloemrijk grasland in een gedeelte van de Bergboezem zal het vertrek van de weidevogels bewerkstelligen. Bloemrijk grasland is niets meer dan doorgeschoten vegetatie. Het zorgt voor verruiging van het gebied. Deze verruiging heeft tot gevolg dat de weidegrond verarmd en de weidevogel dus niet meer voldoende voedsel tot zijn beschikking heeft. Daarnaast zorgt het bloemrijke grasland voor schade in de omgeving door het overwoekerend karakter en de verspreiding van zaden en zal het in grote getale ongedierte, zoals vossen, aantrekken.

bloemrijk grasland Afbeelding: bloemrijk grasland.

Moeras heeft niet het gewenste resultaat!

De aanleg van een moeras in de Bergboezem en de aanleg van de geplande bypass zorgt voor een verandering van de infrastructuur en peilverhoging. Hierdoor zal er eutrofiëring optreden: meststoffen die zich gedurende jaren op hebben kunnen hopen in de bodem lossen op in het water. Hierdoor neemt de zuurgraad en het fosfaatgehalte van de bodem toe, wat de plantgroei beïnvloedt. Zo zal de algengroei toenemen, zullen er meer brandnetels gaan groeien en vermindert de biodiversiteit. Het natter maken van de bodem werkt dus averechts!

Bron: Dijk, J. van (2006). Effecten van veranderingen in de grondwaterstand op de ecologische en biogeochemische karakteristieken van waterrijke natuurgebieden. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam.

De bypass is niet nodig!

Het argument van het Hoogheemraadschap van Delfland dat er een bypass moet komen omdat de Bovenvaart niet breed genoeg is berust op verkeerde aannames.

Verder kunnen er problemen ontstaan op de plaats waar de Zweth uitmondt in de Schie, namelijk bij Zwetheul. De watergang krijgt hier meer water te verwerken, maar zal niet worden verbreed.

watergang Zwetheul Afbeelding: watergang Zwetheul (bron: Google Earth).

Verstoord evenwicht!

De aanleg van een inlaat aan de kant van de Schie zorgt ervoor dat vervuilend boezemwater (gebiedsvreemd water) de Bergboezem binnenkomt. Hierdoor wordt het ecologische evenwicht in de Bergboezem verstoord. Daarnaast zal stank en insectendruk voor overlast gaan zorgen.

Burgers willen anders!

Een enquête van het NIPO laat zien dat 95 procent van de Nederlandse bevolking vindt dat de boeren het beste ons landschap kunnen onderhouden.